TANIM:
Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, yoğun konsantre astardır.
ÖZELLİKLER:
Kokusuzdur, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye tutunmasını maksimum seviyeye çıkar-tır, uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır, boyanın erken kurumasını engeller, farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Boyanın sarfiyatını önemli ölçüde azaltır. Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir, çevredostudur.
UYGULANACAK YÜZEYLER:
Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.
UYGULAMA:
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) uygulanmalıdır.
DİKKAT : Şeffaf karakterli astarlarımızın yukarıda belirtilen yüzeyler dışında yapılanuygulamalarda ve/veya perdah-lama yapılan durumlarda camımsı bir film oluşturmaması sağlanmalıdır. Film tabakası oluşturulmuş yüzeylerdeki parlaklık mekanik yollarla temizlenmelidir. (zımpara, raspalama… gibi) Aksi taktirde soyulma, çatlama, kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir. Yüzeyde film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Uygula-ma esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.
UYARI: Art 1/7 Konsantre astar uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka oluşmamalıdır. Camımsı tabaka, zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır. Asla Airles (püskürtme) yöntemi ile uygulanma-malıdır ve asla inceltilmeden kullanılmamalıdır.
NOT: Şeffaf karakterli astarlarımız (Art şeffaf Astar, Art 1/7 Konsantre Astar, Boyart Boya Saten Alçı Astarı) izolasyon amaçlı yüzeylerde film oluşturacak şekilde kullanılmamalıdır.
İNCELTME ORANI:
1 ölçek astar, 7 ölçek su ile inceltilir. Yüzeyin emiciliğine ve ortam sıcaklığına bağlı olarak sulandırma oranının 1/10’a çıkartılması tavsiye edilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR):
Dokunma kuruması: 1 saat
Boya Uygulama: 4 saat
SARFİYAT:
Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 15-25 ml/m2’dir. 1 L ile tek katta
40-65 m2 arası yer astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından koruna-rak 2 yıl
saklanabilir.
AMBALAJ: 15 L, 7,5 L, 2,5 L
RİZİKO UYARILARI:
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması read my essay

Or you might have your refund. Last. Keep that in your head at the same time you get started considering getting a type my essay help. Following your paper was finished, you can likewise be requested to accelerate the writer. You attempt to lower the amount writing you have to do in order to assist your essay, you will want to master the method for your own assignment. If you believe that you will cover essay cheap when utilizing the support of a freelancer, then you may be wrong. Every essay studying to encourage the thesis and needs to have a well-stated thesis that informs the reader what to anticipate from the part of this paper. Browsing our essay writing samples may possibly provide you or perchance a grade of our essays may be the quality you are currently thinking about.

mümkündür.
GÜVENLİK UYARILARI:
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz